О Б Я В А | Троянски манастир Успение Богородично

О Б Я В А

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

На основание член 4, алинея 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/18.03.2003 г., изм. и доп.)

ТРОЯНСКА СТАВРОПИГИАЛНА СВЕТА ОБИТЕЛ

„ У С П Е Н И Е Б О Г О Р О Д И Ч Н О ”

село Орешак,
община Троян, област Ловеч, ул. „Стара планина” № 264,

С Ъ О Б Щ А В А

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за “Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“ – консервация и реставрация, и основен ремонт на дворове с паркоустрояване и благоустрояване“ – поземлен имот с идентификатор 53707.501.162, урегулиран поземлен имот III-1457 за Троянски манастир, квартал 82 – ул.“ Стара Планина“ No 264, село Орешак, община Троян, област Ловеч

За контакти: Ангел Зафиров Мазников

град София 1164, ул. „Миджур“ 23

e-mail: arinteh@abv.bg, тел.: 02/865-28-22, 0888/628-123

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ‑Плевен, град Плевен 5800, ул.“Ал.Стамболийски“ 1А,

www.riew-pleven.eu, e‑mail: office@riew-pleven.org.

©Троянски манастир Успение Богородично | † Велички епископ СИОНИЙ Нагоре